Uchwała Rady Nr XXI/207/08 z dnia 2008-09-24 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Data wydania 2008-09-24
Numer XXI/207/08
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

 

z dnia 24 września 2008r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, NR 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218/ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz.369) Rada Gminy Michałowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

1) lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Białostockiej 27 wraz z udziałem 6422/18656 w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 405 o pow. 0,0817 ha;

2) lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Plac 11 Listopada 1 wraz z udziałem 22/176 w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 332/1 o pow. 0,0726 ha;

3) lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z udziałem 49/760 w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 214/6 o pow. 0,1368 ha.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanych w § 1 w wysokości 60% wartości rynkowej nieruchomości.

§ 4. Bonifikata udzielona w § 2 obejmuje cenę lokalu i udział w prawie własności gruntu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/198/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania najemcom prawa pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych stanowiących własność§ 6. Gminy Michałowo oraz prawa do bonifikaty od ceny sprzedaży takich lokali, a także w sprawie stosowania umownych stawek oprocentowania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

Mikołaj Worona

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała nr XXI/207/08

Rady Gminy Michałowo

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03