Uchwała Rady Nr XXI/206/08 z dnia 2008-09-24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Data wydania 2008-09-24
Numer XXI/206/08
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

 

Uchwała Nr XXI/206/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 24 września 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28 i art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Michałowo uczestniczącym w działaniu ratowniczym przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczania ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

§ 2. Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego, o którym mowa w § 1 sporządza dowódca akcji i potwierdza Komendant Gminny OSP oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

§ 3. Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Michałowo uczestniczącym w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 16,87 złotych za każdą pełną godzinę udziału w szkoleniu lub w działaniu ratowniczym.

§ 4. Czas trwania szkolenia, o którym mowa w § 3 liczony jest od chwili wyjazdu z miejsca pobytu stałego lub czasowego członka OSP do chwili jego powrotu.

§ 5. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 3 oblicza się na podstawie oświadczenia członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03