Uchwała Rady Nr XXI/205/08 z dnia 2008-09-24 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

Data wydania 2008-09-24
Numer XXI/205/08
w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

Uchwała nr XXI/205/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 24 września 2008r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizacje wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

Na podstawie art.18 ust1.w zwiazku z art.6 ust1 i art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002 ,Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003e Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759 z 2005 r nr 172,poz.1441 i nr 175,poz.1457,z 2006 rnr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218) Rada Gminy Michałowo uchwala ,co nastepuje:

§ 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Miastem Białystok na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

§ 2. Wyraża się zgodę na objecie przez Miasto Białystok funkcji Lidera Projektu i przystapienie w imieniu Gminy Michałowo do przetargu oraz podpisania umów wynikajacych z uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowo do zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1. Porozumienie winno okreslać w szczególności zasady współpracy jednostek samorządu tertorialnego po uzyskaniu rezerwacji częstotliwości WIMAX oraz sposób finansowania wspólnie podejmowanych zadań.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03