Uchwała Rady Nr XXI/204/08 z dnia 2008-09-24 sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Data wydania 2008-09-24
Numer XXI/204/08
w sprawie sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

Uchwała nr XXI/204/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 24 września 2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2002 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ) w związku z art.110 ust.10 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, z 2006 r. Nr 135 poz. 950, Nr 144poz. 1043, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844, z 2007 r Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818, Nr 209 poz. 1519, Nr 221 poz. 1649, z 2008 r. Nr 70 poz. 416) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Michałowo przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. : „ CHCĘ – MOGĘ – POTRAFIĘ” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiego nr CCI 2007 PL 051 PO 001 z dnia 28 września 2007 r.

 2. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w latach 2008 – 2013.

§ 2.

 1. Na realizację powyższego projektu jako wkład własny w 2008 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości 8.642, 48 zł ( słownie: osiem tysięcy sześć§ 3. set czterdzieści dwa złote, 48 groszy).

2. Wysokość zaangażowania finansowego Gminy po 2008 r. zostanie określona w uchwałach budżetowych w kolejnych latach realizacji projektu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy Michałowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03