Uchwała Rady Nr XXI/202/08 z dnia 2008-09-24 w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Data wydania 2008-09-24
Numer XXI/202/08
w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  

UCHWAŁA NR XXI/202/08

RADY GMINY MICHAŁOWO

24 września 2008r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 55 ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) uchwala się, co następuje:

§1. Udziela się z budżetu gminy dotacji celowej w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, tj. angiografu.

§2.Dotacja, o której mowa w § 1 przekazana będzie Szpitalowi za pośrednictwem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

§3.Upoważnia się Wójta Gminy Michałowo do zawarcia umowy z Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie dofinansowania, o którym mowa w § 1.

§4.Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie, o której mowa w § 2.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

 Mikołaj Worona 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03