Uchwała Rady Nr XXXI/286/09 z dnia 2009-09-03 w sprawie: zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Data wydania 2009-09-03
Numer XXXI/286/09
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA Nr XXXI/286/09
RADY MIEJSKIEJ w MICHAŁOWIE
z dnia 3 września 2009 r.
    w sprawie: zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 z 2007 r Nr 69, poz. 468, nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr42, poz. 340, Nr 98, poz. 817/ uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, wprowadza się następujące zmiany:
      Dodaje się w § 14 ust. 3 w brzmieniu:
"3.Udziela się Burmistrzowi Michałowa zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy lub najmu na okres do 3 lat w stosunku do tych samych dzierżawców (najemców) nieruchomości, które były już oddane w dzierżawę lub najem na czas określony do 3 lat"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-17