Uchwała Rady Nr XXXI/285/09 z dnia 2009-09-03 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Data wydania 2009-09-03
Numer XXXI/285/09
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
UCHWAŁA NR XXXI/285/09
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,co następuje:
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb i sposób umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności – oznacza to należność główną wraz z należnościami ubocznymi, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z rożnych tytułów nie ulegają kumulacji,
2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średnioroczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty wierzytelności, nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)
b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, Że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym lub deklaracji podatkowej albo informacji za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty wierzytelności,
4) uldze – oznacza to rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności,
5) kosztach dochodzenia – oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, telefoniczne itp., koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,
6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji określonych właściwymi przepisami.
II. ZASADY UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI I UDZIELANIA ULG
§ 3.1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;
3) nie odzyskano wierzytelności w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
4) przed wszczęciem egzekucji okaże się, Że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania;
5) dłużnik zmarł:
a) nie pozostawiając żadnego majątku,
b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
c) nie można ustalić jego następców prawnych;
6) egzekucja wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru;
8) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności;
9) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 art. 361 pkt. 1 – Prawo upadłościowe i naprawcze;
10) wierzytelność powstała w wyniku błędnego naliczania spowodowanego niekompletną dokumentacją, za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności;
11) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej;
12) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny;
13) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym;
2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika, lub umorzona z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.
§ 4. 1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność co do należności głównej.
2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.
§ 5. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatności całości albo części wierzytelności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika zaś interes gminy lub jednostki organizacyjnej gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.
2. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie, odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności tj. pierwotnego terminu jej płatności.
III. ORGANY I OSOBY UPRAWNIONE DO UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI
I UDZIELANIA ULG
§ 6. 1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:
1)      Kierownik jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2)       Burmistrz - jeżeli wartość umarzanej należności jest wyższa niż kwota określona w pkt. 1,
3) Burmistrz po uzyskaniu zgody Komisji Doraźnej, w skład której wejdą m.in.: pracownik ZGKiM, pracownik GOPS, przedstawiciel Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, jeżeli wartość wierzytelności podlegającej umorzeniu przekracza wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1
2. Do odraczania terminu zapłaty należności lub rozkładania na raty spłaty należności uprawniony jest:
            1) Kierownik jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom, jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty ustalonej ust. 1 pkt 1.
            2)    Burmistrz jeżeli kwota należności przekracza kwoty ustalonej ust. 1 pkt 1.
 
3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz     z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia
 
IV. TRYB UMARZANIA WIERZYTELNOŚCI I UDZIELANIA ULG
§ 7. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 4 oraz udzielenie ulg, następuje:
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym – w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno – prawnych –w drodze umowy, ugody lub porozumienia stron(wierzyciela i dłużnika), a w pozostałych przypadkach, gdy czynność dwustronna nie jest możliwa w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 8. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom.
2) Burmistrz.
§ 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Burmistrzowi Michałowa informację o umorzonych wierzytelnościach oraz udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego w terminie do 15 lutego następnego roku .
2. Burmistrz Michałowa sporządza zbiorową informację według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego o wysokości umorzonych wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i przekazuje ją Radzie Miejskiej w terminie złożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10 Traci moc Uchwała Nr II/21/06 rady Gminy Michałowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 301, poz.3164 z 22 grudnia 2006 r.).
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-17