Uchwała Rady Nr XXXI/284/09 z dnia 2009-09-03 w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2010-2012.

Data wydania 2009-09-03
Numer XXXI/284/09
w sprawie w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2010-2012.
UCHWAŁA NR XXXI/284/09
Rady Miejskiej w  Michałowie
z dnia 3 września 2009 r.
w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2010-2012.
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz w związku z art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finasach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wielkość środków planowanych na realizację programów operacyjnych, realizowanych przez Gminę Michałowo w latach 2010-2012, zgodnie z Załacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/192/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie planowanych środków na realizację programów operacyjnych w latach 2009-2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-21