Uchwała Rady Nr XXXI/283/09 z dnia 2009-09-03 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie „Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”.

Data wydania 2009-09-03
Numer XXXI/283/09
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie „Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”.
Uchwała nr XXXI/283/08
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 03 września 2009 r.
               w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/09 z dnia 28 maja 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie „Zagospodarowania posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 138.000 zł (słownie: stu trzydziestu ośmiu tysięcy złotych) z przenaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie posesji szkolnej przy ulicy Sienkiewicza 5 w Michałowie polegającego na wykonaniu ogrodzenia i miejsc parkingowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-17