Uchwała Rady Nr XXXI/280/09 z dnia 2009-09-03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany –droga nr 65”

Data wydania 2009-09-03
Numer XXXI/280/09
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany –droga nr 65”
Uchwała nr XXXI/280/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 3 września 2009 r.
         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany –droga nr 65”
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek na odcinku Topolany – droga nr 65.
§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2010.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-21