Uchwała Rady Nr XXXI/277/09 z dnia 2009-09-03 w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”

Data wydania 2009-09-03
Numer XXXI/277/09
w sprawie w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania projektu pn. „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”
Uchwała nr XXXI/277/09
RADY MIEJSKIEJ W Michałowie
z dnia 03 września 2009 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego  prawidłową realizację wykonania projektu
pn. „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie”
         Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 9 lit. „e” i pkt. 10, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu zabezpieczenia przez Gminę Michałowo prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn. „Kulturalne Serce Michałowa – remont i rozwój oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie” upoważnia się Burmistrza Michałowa do zaciągnięcia zobowiązania przez ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla własnego „In blanco” wraz z deklaracją wekslową określającą warunki uzupełnienia weksla w razie nieprawidłowego wykonania przez Gminę Michałowo umowy o dofinansowanie.
 2. Zabezpieczenia udziela się na kwotę 500 000,00 zł (słownie: Pięćset tysięcy złotych).
§ 2. W razie wymagalności zobowiązanie Gminy Michałowo wynikające z weksla, o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy Michałowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
          Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-09-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-09-17