Uchwała Rady Nr XX/200/08 z dnia 2008-07-31 w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

Data wydania 2008-07-31
Numer XX/200/08
w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) 
uchwala się co następuje:

§ 1.  

1) Gmina Michałowo jako reprezentant sektora publicznego wyraża wolę przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”, której celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

2) Gmina Michałowo przystępuje do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” na okres do 2015 roku

3) Terytorialny zasięg działania Lokalnej Grupy Działania  „Puszcza Knyszyńska” obejmuje gminy: Czarna Białostocka, Grodek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.

4) Osobą reprezentującą Gminę Michałowo w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Knyszyńska” jest Marek Nazarko – Wójt Gminy Michałowo

5) Osobą delegowaną do reprezentowania Gminy Michałowo w Radzie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” jest Marek Nazarko – Wójt Gminy Michałowo

§ 2.       

Traci moc uchwała Nr XIX/189/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

§ 3.   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo

§ 4.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-25