Uchwała Rady Nr XX/199/08 z dnia 2008-07-31 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

Data wydania 2008-07-31
Numer XX/199/08
w sprawie w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

UCHWAŁA Nr XX/199/08
RADY  GMINY  Michałowo

 

z dnia 31 lipca 2008 roku

 

          w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Michałowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" z siedzibą w Białymstoku, wpisanego do o rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000005171, działającego na podstawie statutu załączonego do uchwały.

§ 2. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Wójt Gminy Michałowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-25