Uchwała Rady Nr XXX/266/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/266/09
w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
UCHWAŁA Nr XXX/ 266 /09
Rady Miejskiej w Michalowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt.4 oraz 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Dz. U.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Dz. U .:Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r DZ.U.: Nr102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Dz. U.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r Dz. U.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Dz. U.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 , z 2008r Dz. U Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z roku 2009 Dz. U. Nr 52 poz. 420) uchwala, co następuje:  
§ 1. Ustala się regulamin dla targowiska miejskiego usytuowanego w Michałowie przy ul. Polnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16