Uchwała Rady Nr XIX/191/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

Data wydania 2008-06-30
Numer XIX/191/08
w sprawie w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie
Na podstawiew art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572; z 2003, Nr 137, poz. 1304; z 2004 Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się z dniem 01 września 2008r. następujące opłaty za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie:
           Stawka dzienna – na zakupy produktów żywnościowych zużytych do przygotowania posiłków w wysokości 4,00 zł od dziecka.
W przypadku korzystania z:
        3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) odpłatność wynosi 100% stawki dziennej,
        2 posiłków (śniadanie i obiad) odpłatność wynoisi 75% stawki dziennej,
        1 posiłku (obiad) odpłatność wynosi 50% stawki dziennej.
           Wprowadza się opłatę miesięczną, płatną z góry do dnia 10 każdego miesiąca z tytułu częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w nastęujących wysokościach:
        70 złotych – za dziecko korzystające z trzech posiłków,
        55 złotych – za dziecko korzystające z dwóch posiłków,
        42 złote – za dziecko korzystające z jednego posiłku,
§ 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się należności ustalonych w § 1, ust. 1 za każdy dzień nieobecności. Odpisu dokonuje się z dołu, na podstawie ewidencji obecności.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/35/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Michałowo
Mikołaj Worona   

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08