Uchwała Rady Nr XIX/189/08 z dnia 2008-06-30 w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

Data wydania 2008-06-30
Numer XIX/189/08
w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
`Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) 
uchwala się co następuje:
§ 1. Gmina Michałowo jako reprezentant sektora publicznego wyraża wolę przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”, której celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
2. Gmina Michałowo przystępuje do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” na okres do 2015 roku.
3. Terytorialny zasięg działania Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska” obejmuje gminy: Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.
4. Osobami reprezentującymi Gminę Michałowo w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Knyszyńska” są:
a)     Marek Nazarko – Wójt Gminy Michałowo
b)     Joanna Stpiczyńska – pracownik Urzędu Gminy w Michałowie
§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/138/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Michałowo
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Stpiczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-08