Uchwała Rady Nr XXX/275/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola, w gminie Michałowo.

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/275/09
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola, w gminie Michałowo.
Uchwała nr XXX/275/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola, w gminie Michałowo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 2220, poz. 1413) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola, obejmującego działkę oznaczoną nr 304 o pow. 7, 89 ha.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się pod zabudowę letniskową z urządzeniami towarzyszącymi.
§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-17