Uchwała Rady Nr XXX/274/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/274/09
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
Uchwała nr XXX/274/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 2220, poz. 1413) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo” zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000 r. , zwanego dalej „Studium”.
§ 2. Określa się następujący zakres planowanych zmian:
1) zmiana przeznaczenia części obszaru wsi Nowa Wola o pow. ok. 8 ha z użytkowania rolniczego na zespół domów letniskowych – obszar 1 oznaczony na załączniku graficznym,
2) zmiana przeznaczenia części obszaru wsi Nowa Wola o pow. ok. 435 ha, umożliwiająca lokalizację farmy wiatrowej (ok. 20 wiatraków) – obszar 2 oznaczony na załączniku graficznym,
3) oznaczenie zasięgu obszaru NATURA 2000 na mapie „Studium” - kierunki zagospodarowania.
§ 3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny w skali 1:25000.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 

Mikołaj Worona


UZASADNIENIE
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
 
A.   Zasadność przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium”.
         Potrzeba wprowadzenia proponowanych zmian do ustaleń „Studium” wynikła z bieżących potrzeb gospodarczych gminy oraz podmiotów gospodarczych, zamierzających zrealizować swoje zadania inwestycyjne na obszarze gminy Michałowo.
 
B.   Omówienie proponowanych zmian:
1)    Przeznaczenie części areału wsi Nowa Wola o pow. ok. 8, 0 ha pod zespół domów letniskowych.
2)    Przeznaczenie części areału wsi Nowa Wola o pow. ok. 435 ha pod farmę wiatrową (~ 20 wiatraków).
3)    Oznaczenie zasięgu obszaru NATURA 2000 na mapie „Studium” – p.t. kierunki zagospodarowania przestrzennego.
 
C.   Uzasadnienie:
1)    Zmiana przeznaczenia terenu, charakteryzującego się słabą przydatnością rolniczą natomiast odpowiednimi warunkami budowlanymi i
krajobrazowymi, położonego przy drodze powiatowej, w pobliżu
Michałowa, z pewnością przyczyni się do aktywizacji gospodarczej tej części gminy.
 
2)    Projektowana farma wiatrowa na ok. 20 wiatraków będzie mogła dostarczyć ok. 50 MW energii na potrzeby gminy lub projektowanego w rejonie wsi Topolany lotniska pasażerskiego.
 
3)    Wrysowanie zasięgu obszaru NATURA 2000 uzupełni problematykę studium o bardzo istotny element, niezbędny przy wszelkich działaniach planistycznych i lokalizacyjnych.
 
D. Zmiana studium przedstawiona zostanie:
·        graficznie, na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo w skali 1:25000,
·        opisowo, w formie tekstu jednolitego III części tekstu pt.”Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo”.

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-17