Uchwała Rady Nr XXX/273/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/273/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Uchwała  Nr XXX/273/09
Rady Miejskiej w  Michałowie
z dnia 25  czerwca  2009 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, NR 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218/ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004r.  Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy:
1) lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Klonowej 2 wraz z udziałem 409/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/5 i 962/14 o łącznej pow. 0,2136 ha;
2) lokalu mieszkalnego nr 1 Osiedle Bondary 8 wraz z udzialem 694/10000 w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym  26/21 o pow. 0,1541 ha.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanych w § 1 w wysokości  60% wartości rynkowej nierchomości.
§ 3. Bonifikata udzielona w § 2 obejmuje cenę lokalu i udział w prawie własności gruntu i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Michałowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-17