Uchwała Rady Nr XXX/272/09 z dnia 2009-06-25 sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary.

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/272/09
w sprawie sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary.
Uchwała  Nr  XXX/272/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 czerwca   2009 roku
 
            w sprawie   sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie wsi Garbary.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 ) oraz art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i Nr 220, poz.1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska w  Michałowie uchwala, co nastepuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  w obrębie wsi Garbary  oznaczonych  numerem geodezyjnym:
                                               6/5 o pow. 0,2403 ha;
                                               7/5 o pow. 0,1972 ha;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
 Rady Miejskiej w  Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-17