Uchwała Rady Nr XXX/270/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie poparcia dla zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/270/09
w sprawie w sprawie poparcia dla zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach
Uchwała Nr XXX/ 270 /09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku.

w sprawie poparcia dla zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach
                             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr138,poz.974Nr173,poz.1218,z 2008 roku Nr 180,poz.1111,z 2009 roku Nr 223,poz.1458)   Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

                                           
§ 1.      W celu rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Białostockiego i Gminy Michałowo oraz poprawy dostępności komunikacyjnej regionu Polski północno-wschodniej Rada Miejska w Michałowie wyraża poparcie dla zamiaru budowy regionalnego lotniska w Topolanach                                      
§ 2.      Upoważnia się Burmistrza Michałowa do utrzymywania stałych kontaktów z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Zarządem Urzędu Marszałkowskiego i w sprawie budowy regionalnego lotniska w Topolanach
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
                                                                             Mikołaj Worona
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Uzasadnienie
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/257/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku -   7 czerwca 2009 roku w gminie odbyły się konsultacje na temat budowy lotniska w Topolanach. Radni i sołtysi pełniący dyżury przy listach konsultacyjnych umożliwiali wyrażenie swojej opinii mieszkańcom gminy.
      Na pytanie „Czy jesteś za lokalizacją lotniska w Topolanach?”, aż 96,3% udzieliło odpowiedzi popierającej (988 osób), przeciwnym temu było 2,34% (24 osoby), zaś 1,36% nie miało zdania (14 osób).
Ludzie zamieszkujący teren przyszłej ewentualnej lokalizacji lotniska (Topolany, Tylwica, Potoka)  byli zdecydowanie za budową Regionalnego Lotniska w Topolanach. Tylko 3 osoby na 42 głosujące sprzeciwiły się .
     
 
Lp.
Okręg
Popieram
Sprzeciwiam się
Wstrzymuje się
1.
Michałowo I
306
7
1
2.
Michałowo II
312
8
6
3.
Sokole
35
3
2
4.
Topolany
42
3
0
5.
Juszkowy Gród
53
0
0
6.
Nowa Wola
53
0
4
7.
Bondary
57
2
0
8.
Szymki
62
0
1
9.
Jałówka
68
1
0
Razem: 1026                       (100%)
988     (96,30%)
24         (2,34%)
14         (1,36%)
 
 
 
                                              
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16