Uchwała Rady Nr XXX/269/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/269/09
w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
Uchwała Nr XXX/ 269 /09
 Rady Miejskiej w Michałowie
          z dnia 25 czerwca 2009 roku
          w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr175,poz.1457,Nr 181,poz.1337,z 2007 roku Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974Nr173,poz.1218,z 2008 roku Nr 180,poz.1111,z 2009 roku Nr 223,poz.1458) ) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612; z 2005r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uwzględniając wynik konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami  wsi Hoźna , Juszkowy Gród , Kowalowy GródKrugły Lasek w dniu 23 czerwca 2009r, w sprawie zmiany urzędowej nazw miejscowości 
Hoźna                                       na           Hwoźna
Juszkowy Gród                        na          Juszkowy Hrud
Kowalowy Gród                       na           Kowalowy Hrud
Krugły Lasek                            na           Kruhły Lasek
 Rada Miejska w Michałowie opiniuje zmianę miejscowości :
z Hoźna                                       na           Hwoźna               -negatywnie
z Juszkowy Gród                        na          Juszkowy Hrud     -negatywnie
z Kowalowy Gród                       na           Kowalowy Hrud   -negatywnie
z Krugły Lasek                            na           Kruhły Lasek        -negatywnie
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       w Michałowie
                                                                                     Mikołaj Worona
 
                                          Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXX/ 269 /09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca 2009 r. sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmiany urzędowych nazw miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek
 
23 czerwca 2009 roku w godzinach od 9,00   do 14,00   odbyły się konsultacje z mieszkancami w sprawie zmian nazw urzędowych tych miejscowości. W wyniku przeprowadzonych konsultacji:
W miejscowości Hoźna wszyscy uprawnieni w ilości 24 osób wzięli udział w głosowaniu i opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy Hoźna.
 W miejscowości Juszkowy Gród na 108 uprawnionych do głosowania - 48 wzięło udział i wszyscy opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy Juszkowy Gród
            W miejscowości Kowalowy Gród wszyscy uprawnieni (14 osób) do głosowania opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy Kowalowy Gród
              W miejscowości Krugły Lasek wszyscy uprawnieni (21 osób) wzięli udział w konsultacjach i jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawieniem nazwy Krugły Lasek
 
Mając na względzie przeprowadzone konsultacje na wniosek MSWiA i dalsze procedury z tym związane wnoszę pod obrady projekt uchwały niniejszej treści.
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16