Uchwała Rady Nr XXX/267/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/267/09
w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo
Uchwała NR XXX/267 /09
Rady Miejskiej w Michalowie
 z dnia 25 czerwca 2009 r.
 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Michałowo
Na podstawie art.7ust1pkt.15  art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203,Nr 153 poz. 1271 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Dz. U. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Dz. U. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458 , z roku 2009 Dz. U. Nr 52 poz. 420) uchwala, co następuje:
§ 1.   1.Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach komunalnych w granicach administracyjnych gminy Michałowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.Regulamin określa zasady korzystania z gminnych terenów, oznaczonych tablicami jako place zabaw, na których znajdują się urządzenia zabawowe i inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu, stanowiące własność Gminy Michałowo.
§ 2. 1. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu .
           2.Naruszenie zakazów określonych regulaminem podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.
§ 3. Regulamin korzystania z placów zabaw winien być udostępniony  na specjalnych tablicach informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu.
                                                                     
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

w  Michałowie

         Mikołaj Worona
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16