Uchwała Rady Nr XXX/265/09 z dnia 2009-06-25 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa

Data wydania 2009-06-25
Numer XXX/265/09
w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Uchwała Nr XXX/265 /09
Rady Miejskiej w MichaŁowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku
 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Na podstawie art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1586, z 2004 roku Nr 116,poz.1203, z 2005 roku Nr 172,poz.1441 oraz z 2006 roku Nr 17,poz.128 , Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008 roku Dz.U.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, ) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania adminstracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071,z 2001 roku nr 49,poz.509,z 2002 roku nr 113,poz.984,nr 169,poz.1387 i nr 153,poz.1271, z 2003 roku nr 130, poz.1188 i nr 170, poz.1660, z 2004 roku Nr 162, poz.1692 z 2005 roku nr 64,poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 oraz z 2008 roku Nr 229,poz.1593 ) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że skarga z dnia 16 czerwca  2009 r. wniesiona na Burmistrza Gminy Michałowo przez Proboszcza Parafii w Topolanach – Grzegorza Ostaszewskiego a w sprawie wywozu kontenerów na śmieci  z cmentarzy  -   jest bezzasadna , z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącym skargę Księdzu Parafii Prawosławnej w Topolanach oraz Wojewodzie Podlaskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Michałowie
Mikołaj Worona
 
 
 
 
                                                                    Uzasadnienie
Po zapoznaniu się z treścią skargi Proboszcza Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Topolanach Ks. Grzegorza Ostaszewskiego, Rada Miejska w Michałowie stwierdza, iż jest ona bezzasadna.
Drugi skarżący proboszcz Parafii Prawosławnej w Jałówce Aleksander Dobosz w dniu 25 czerwca przed Sesją Rady Miejskiej na piśmie wycofał skargę.
Z danych uzyskanych od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i firmy MPO w Białymstoku, wynika iż skarżący działając w imieniu i na rzecz Parafii Prawosławnej zawarł umowę o świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z firmą MPO w Białymstoku. Przedmiotowa umowa została zawarta w imieniu Parafii i zapewne na jej potrzeby a nie jak zapewnia w skardze na potrzeby osoby fizycznej. W okolicznościach jeżeli skarżący korzystając w wolnego prawa wyboru, zawarł umowę z inną firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych reprezentując Parafię , zbędnym stało się utrzymywanie na terenie cmentarza kontenerów należących do ZGKiM w Michałowie.   
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-16