Uchwała Rady Nr XXIX 260/09 z dnia 2009-05-28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród Krugły Lasek

Data wydania 2009-05-28
Numer XXIX 260/09
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród Krugły Lasek
UCHWAŁA NR XXIX 260/09
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE   
z dnia 28 maja 2009 roku
 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród Krugły Lasek
 
 
      Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008 roku Dz.U.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458), oraz art.8 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz.U.Nr 166,poz.1612 z póź.zm)   uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą konsultacje z mieszkańcami  miejscowości Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek w sprawie zmian urzędowych nazw tych miejscowości dla których Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych proponuje nowe brzmienie i pisownię: Hwoźna, Juszkowy Hrud,Kowalowy Hrud,Kruhły Lasek
 
2.Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii przez uprawnionych mieszkańców poprzez udzielenie na liście konsultacyjnej odpowiedzi na postawione pytania:
 
a)      „ Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Hoźna na nazwę Hwoźna"
 
b) „ Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości   Juszkowy Gród na nazwę Juszkowy Hrud”
 
c) „ Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Kowalowy Gród na nazwę Kowalowy Hrud"
 
d) „ Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości  Krugły Lasek na nazwę Kruhły Lasek "
      
    3. Uczestnik konsultacji udzieli odpowiedzi na pytanie umieszczone w ust.2 poprzez złożenie podpisu na liście konsultacyjnej zatytułowanej „ Lista mieszkańców miejscowości Hoźna/Juszkowy Gród/Kowalowy Gród/ Krugły Lasek uczestniczących w konsultacjach mieszkańców   w sprawie zmiany nazw miejscowości" w odpowiedniej rubryce oznaczonej
 
a)   „popieram zmianę ”,
b)   „ sprzeciwiam się zmianie ”
c)   „ wstrzymuję się” .
 
4. Konsultacje w sprawie zmiany nazw miejscowości przeprowadzane będą  na zebraniach mieszkańców miejscowości wymienionych w ust.1
3. Terminy i miejsca zebrań, na których przeprowadzone zostaną konsultacje ustali Burmistrz Michałowa informując mieszkańców co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń , informacji na stronie internetowej urzędu .
4. Skład osobowy Komisji do przeprowadzenia konsultacji, oraz wzór listy konsultacyjnej określi Burmistrz Michałowa w formie zarządzenia poprzez umieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, oraz  na stronie internetowej urzędu
§ 2. 1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości, której konsultacje dotyczą, zwanymi dalej mieszkańcami, posiadający czynne prawo wyborcze, wpisani do rejestru wyborców pod adresem znajdującym się na obszarze, na którym przeprowadza się konsultacje.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Komisję do spraw Konsultacji zwaną dalej "Komisją" powołaną przez Burmistrza Michałowa w składzie 2 osób.
§ 3. Obsługę techniczną pracy Komisji zapewnia Burmistrz Michałowa.
Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy Michałowa.
§ 4. Do zadań Komisji należy:
1. udział w zebraniu
2. ustalenie wyników konsultacji
3. sporządzenie protokołu z zebrania
 
§ 5. Przed wpisaniem się na listę konsultacyjną, mieszkaniec uczestniczący w konsultacjach okazuje dokument stwierdzający tożsamość, którym potwierdza stałe zamieszkiwanie na terenie objętym konsultacjami. 
§ 6. Przy ustalaniu wyników konsultacji Komisja bierze pod uwagę wyłącznie opinię wyrażoną przez osoby uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach.
§ 7. 1.  Komisja następnego dnia po przeprowadzonych konsultacjach  przekaże Burmistrzowi Michałowa dokumentację i protokół przedstawiający wyniki konsultacji.
2. Wyniki konsultacji z mieszkańcami komisja przedstawi, uwzględniając liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się.
§ 8. Burmistrz Michałowa przedstawi protokół z przeprowadzonych konsultacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej następującej po ich przekazaniu oraz ogłosi wyniki konsultacji w trybie zwyczajowo przyjętym.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
 
.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w

   Michałowie

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-06