Uchwała Rady Nr XXXVII/338/10 z dnia 2010-04-29 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty

Data wydania 2010-04-29
Numer XXXVII/338/10
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr XXXVII/338/10
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, poz. 420/ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 220, poz. 1600, Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, z 2010r. Nr 206, poz. 1590) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy: 

1)okalu mieszkalnego nr 12 o pow. 48,33 m2 w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 609/10000 w prawie własności działki nr 26/17 i 21/5 o łącznej powierzchni 0,1878 ha oraz udziałem 1/20 części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem geodezyjnym 26/23 o pow. 0,1534 ha. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do udzielenia bonifikaty od ceny lokalu wraz z udziałem w nieruchomośći wspolnej opisanej w § 1 w wysokości 60% wartości rynkowej nieruchomości. 

§ 3. Bonifikata udzielona w § 2 obejmuje cenę lokalu i udział w prawie własności gruntu 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-06