Uchwała Rady Nr XXXVII/337/10 z dnia 2010-04-29 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej

Data wydania 2010-04-29
Numer XXXVII/337/10
w sprawie w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej

Uchwała Nr XXXVII/337/10
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Podwyższa się kwoty kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) do wysokości 200% kryterium dochodowego. 

§ 2. Podwyższona kwota kryterium, o której mowa w §1 ma zastosowanie do osób ubiegających się o pomoc rzeczową, zasiłek celowy z pomocy społecznej oraz artykułów żywnościowych pochodzących z Programu PEAD. 

§ 3. Podwyższone kryterium, o którym mowa w §1 nie ma zastosowania w reazlizacji Programu Osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-06