Uchwała Rady Nr XXXVII/333/10 z dnia 2010-04-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek na odcinku Topolany - droga nr 65”

Data wydania 2010-04-29
Numer XXXVII/333/10
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek na odcinku Topolany - droga nr 65”

Uchwała Nr XXXVII/333/10
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” i utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek na odcinku Topolany - droga nr 65” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Paragraf 1 uchwały Nr XXXV/318/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku od Michałowa do m. Topolany” otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1 Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 2 400 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z pzeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek na odcinku Topolany droga nr 65". 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/280/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek na odcinku Topolany - droga nr 65”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-06