Uchwała Rady Nr XXXVII/331/10 z dnia 2010-04-29 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo za 2009 rok

Data wydania 2010-04-29
Numer XXXVII/331/10
w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo za 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/331/10
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo za 2009 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowo za 2009 rok a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Michałowo za 2009 rok. 

§ 2. Uchwałę przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-06