Uchwała Rady Nr XXVIII/259/09 z dnia 2009-04-23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.

Data wydania 2009-04-23
Numer XXVIII/259/09
w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa.
Uchwała Nr XXVIII/259 /09
Rady Miejskiej w MichaŁowie
z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Na podstawie art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1586, z 2004 roku Nr 116,poz.1203, z 2005 roku Nr 172,poz.1441 oraz z 2006 roku Nr 17,poz.128 , Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008 roku Dz.U.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, ) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania adminstracyjnego (Dz.U.z 2000 roku Nr 98, poz.1071,z 2001 roku nr 49,poz.509,z 2002 rokunr 113,poz.984,nr 169,poz.1387 i nr 153,poz.1271, z 2003 roku nr 130, poz.1188 i nr 170, poz.1660, z 2004 roku Nr 162, poz.1692 z 2005 roku nr 64,poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 oraz z 2008 roku Nr 229,poz.1593 ) Rada Miejska w Michałowie uchrwala, co następuje:
 

§ 1.

Stwierdza się, że skarga z dnia 02 marca 2009r wniesiona na Burmistrza Gminy Michałowo przez Panią Annę Gobiec w sprawie nieprzestrzegania przepisów prawa i żądania zwrotu kwoty 800zł wniesionej na rzecz Gminy Michałowo na podstawie umowy z dnia 12.05.2003 roku jest bezzasadna , z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załacznik do uchwały.

§ 2.

 Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącej skargę Pani Annie Gobiec oraz Wojewodzie Podlaskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-01