Uchwała Rady Nr XXVIII/258/09 z dnia 2009-04-23 w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa

Data wydania 2009-04-23
Numer XXVIII/258/09
w sprawie w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa
UCHWAŁA Nr XXVIII/258 /2009
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia  23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa .
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansówz dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59 poz. 531) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) uchwala się co nastepuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. Opłatę targową w danym dniu pobierają inkasenci i pełną wysokość wpływów przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Michałowie 21 8060 0004 0550 0101 2000 0010 w terminie dwóch dni od dnia pobrania.
§ 4. Inkasentami    opłaty targowej są Julita Matwiejczyk , Ewa Puczyńska, Michał Romańczuk    pracownicy       Zakładu          Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Michałowie – zarządcy targowiska
§ 5. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 10% od pobranych kwot w drodze inkasa
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/167/04 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 listopada 2004 w sprawie opłaty targowej zmieniona Uchwałą NR XXXI/211.05 z dnia 10 czerwca 2005r. , Uchwałą NR XXXVII/268/06 z dnia 26 stycznia 2006 r, oraz Uchwałą NR IX/82/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
§ 8. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                          w Michałowie
                                                                                                          Mikołaj Worona
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-07