Uchwała Rady Nr XXVIII/257/09 z dnia 2009-04-23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach

Data wydania 2009-04-23
Numer XXVIII/257/09
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach

UCHWAŁA NR XXVIII/ 257 /09

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE 

z dnia 23 kwietnia 2009

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach

       Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008 roku Dz.U.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458), uchwala się co następuje:
 
§ 1. 1 Uchwala się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach.
     2.W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści:
     „ Czy jesteś za lokalizacją regionalnego lotniska w Topolanach”.
    3. Konsultacje polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytanie umieszczone w ust.2 poprzez złożenie podpisu na liście konsultacyjnej zatytułowanej „ Lista mieszkańców Gminy Michałowo uczestniczących w konsultacjach w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach „w odpowiedniej rubryce oznaczonej :
 
a)   „popieram lokalizację ”,
b)   „ sprzeciwiam się ”
c)   „ wstrzymuję się” .
 
§ 2.  Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie gminy Michałowo w dniu 7 czerwca 2009 roku w godzinach 8 -20
 
§ 3.  Skład osobowy komisji oraz miejsce do przeprowadzenia konsultacji, wzór listy konsultacyjnej  określi Burmistrz Michałowa w formie zarządzenia o czym mieszkańcy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 4.  Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące na terenie gminy Michałowo.
 
§ 5.  Organizację konsultacji z mieszkańcami powierza się Burmistrzowi
 
§ 6.  Przed wpisaniem się na listę konsultacyjną, mieszkaniec gminy uczestniczący w konsultacjach okazuje dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdza stałe zamieszkiwanie na terenie objętym konsultacjami. 
 
§ 7.   Burmistrz Michałowa niezwłocznie po zakończeniu konsultacji przekaże Radzie Miejskiej w Michałowie zbiorcze wyniki konsultacji.
 
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
§ 9.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
 
.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w   Michałowie
                                                                                                     Mikołaj Worona
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-07