Uchwała Rady Nr XXVIII/255/09 z dnia 2009-04-23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium

Data wydania 2009-04-23
Numer XXVIII/255/09
w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium
Uchwała Nr XXVIII/255/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium
art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337), oraz art. 199 ustawy za dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Michałowa uchwala,co nastepuje:
§ 1.  1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrz Michałowa z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2. Udziela się Burmistrzowi Michałowa absolutorium za 2008 rok
§ 2. Uchwałę przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

 Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-07