Uchwała Rady Nr XXVII/254/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany.

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/254/09
w sprawie w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany.
 
UCHWAŁA Nr XXVII/254/09
Rady Miejskiej w   Michałowie
z dnia  26 marca 2009 roku
w sprawie zbycia w trybie  bezprzetargowym nieruchomości położonej  w obrębie wsi  Topolany.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327).  oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603,Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459,; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601) Rada Miejska w  Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany oznaczonej numerem geodezyjnym 515 o pow. 0,3100 ha na rzecz użytkownika wiczystego – Piotra Charytoniuk zam. Topolany 184.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06