Uchwała Rady Nr XXVII/251/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie opłaty targowej

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/251/09
w sprawie w sprawie opłaty targowej
UCHWAŁA Nr XXVII / 251 /2009
Rady Miejskiej w Michałowie
 
z dnia  26 marca 2009 r.
 w sprawie opłaty targowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, , art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansówz dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M. P. z 2008 r. Nr 59 poz. 531) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) uchwala się co następuje:
 
 
§ 1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku położonym na terenie miasta Michałowa oraz  w innych miejscach wyznaczonych do handlu.
1 / przy sprzedaży artykułów z samochodu ciężarowego, autobusu, -15 złotych,
2/ przy sprzedaży z samochodu dostawczego, osobowego ,ciągnika z przyczepą, wozu konnego ,namiotu, stołu ,straganu – 10 złotych
3/ przy sprzedaży obnośnej z ręki , kosza, wózka   - 3 złote 
 
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży
 
§ 3 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa
 
§ 4 Inkasentem opłaty jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie – zarządca targowiska
§ 5 Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 10% od pobranych kwot w drodze inkasa
 
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
 
§ 7 Traci moc uchwała Rady Gminy Michałowo Nr XXVI/167/04 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej
 
§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Mikołaj Worona
 


 

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie opłaty targowej

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06