Uchwała Rady Nr XXVII/250/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009r.

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/250/09
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009r.
Uchwała nr XXVII/250 /09

Rady Miejskiej w Michałowie

Z dnia 26 marca 2009 roku

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr. 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 4 ¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r., Nr 179, poz. 1485; z 2006 Nr 66. poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558) uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku Nr  1 do Uchwały nr XXIV/228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok, w rozdziale II Podstawowe cele działań w ramach gminnego programu w roku 2009 wprowadza się następujące zmiany
W pkt.9 Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pkt.1 otrzymuje brzmienie:
1 „wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalone jest na podstawie tzw. stawki bazowej (sb) która w roku 2009 wyniesie  - 140 złotych.SB jest jednostką przeliczeniową, przy pomocy,której ustala się limit stawek za poszczegolne dzialania lub czynności
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Mikołaj Worona 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06