Uchwała Rady Nr XXVII/249/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/249/09
w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
Uchwała NR XXVII/249/09
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia  26 marca 2009r.

                 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., nr 23, poz. 220, nr. 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 214, poz.1806, nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r., nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458) art. 30 ust. 6 i 6a art. 49 ust.2, art. 54 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r., nr 17, poz. 95, nr 80, poz.542, nr 102, poz. 689, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz. 1821,  Dz. U. z 2008r., nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 1) po uzgodnieniu z zakładowymi oraganizacjami związkowymi, uchwała się co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przerz Gminę Michałowo, stanowiacy załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/227/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż od 24.04.2009r.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06