Uchwała Rady Nr XXVII/248/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/248/09
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany
UCHWAŁA NR XXVII/248/09
RadyMiejskiej w Michałowie
 
z dnia 26 marca 2009 r.
                                                                                                                                                                                          
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się co następuje:
§ 1. W załaczniku Nr 1 uchwały Nr XXII/211/08 z dnia 29 października 2008r w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Topolany:
1) zmienia się punk 6. Kosztorys i harmonogram planowanego przedsięwzięcia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2) Dodaje się punkt 7 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06