Uchwała Rady Nr XXVII/246/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z, budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/246/09
w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie z, budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
UCHWAŁA NR XXVII/246/09                       
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia  26 marca 2009 r.
 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z, budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
  Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust 1 i3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,poz.2104 ) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004r Nr 64,poz.593,Nr 116,poz.1203, Nr 210,poz.2135, z 2005r Nr 155,poz.1298, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz.1462,nr 249,poz.2104, z 2006r nbr 94,poz.651). Rada Miejska w Michalowie uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Gminy Michałowo mogą być udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.
§ 2. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Michałowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy oraz sposób rozliczania dotacji i kontroli wykonywania zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się   wzór :
1/ oferty o udzielenie dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2/ umowy na realizację zadania publicznego ,zgodnie z załącznikiem Nr 3
3/ sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zgodnie z załącznikiem   Nr 4
 
§ 4. Tracą moc: Uchwały Nr XXX/195/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku trybu postępowania o udzielenie z, budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, oraz uchwała Nr XV/136/08 rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa .
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06