Uchwała Rady Nr XXVII/245/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Wołkowysku (Republika Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/245/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Wołkowysku (Republika Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
Uchwała Nr XXVII/245/09
Rady Miejskiej w MIchałowie
z dnia 26 marca 2009r.
              w   sprawie wyrażenia   zgody   na   zawarcie   przez   Gminę   Michałowo porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Wołkowysku (Republika Białoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Wołkowysku (Republika Białoruś)w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zawarcie porozumienia partnerskiego przez Gminę Michałowo z Rejonem Wołkowysk (Białoruś) umożliwi złożenie wspólnych wniosków na realizację zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Głównymi celem programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Cel programu realizowany będzie poprzez niekomercyjne projekty w ramach następujących priorytetów i działań:
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego
 1. Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
 2. Działanie 1.2. Rozwój turystyki
 3. Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu
Priorytet 2. Poprawa jakości życia
 1. Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
 2. Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice
Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
 1. Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych moŜliwości współpracy trans granicznej
 2. Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych
Przykładowe przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach ww. programu:
 1. przygotowywanie i wdrażanie inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej i agroturystycznej oraz usług turystycznych;
 2. wspólne inicjatywy skierowane na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego;
 3. wspólne tworzenie zrównoważonych produktów turystycznych (np. trans graniczne ścieżki tematyczne) respektujących potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 4. wspólne przedsięwzięcia promujące turystyczne walory obszaru przygranicznego
 5. inwestycje zmierzające do poprawy dostępności i jakości infrastruktury społecznej i gospodarczej, z naciskiem na infrastrukturę transportu, energetyki, systemy logistyczne, bezpieczeństwo transportu oraz zaopatrzenie w wodę;
 6. inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska o oddziaływaniu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie wodą i odpadami;
 7. wspólne inicjatywy zwiększające zaangażowanie społeczności lokalnych i instytucji, struktur administracyjnych, mediów oraz organizacji pozarządowych w realizację działań w dziedzinach takich, jak: ochrona środowiska, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, rozwój społeczny i gospodarczy;
 8. przygotowywanie transgranicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych;
 
Treść porozumienia:
 
Porozumienie
o współpracy transgranicznej pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Wołkowysku (Republika Białoruś)
a Gminą Michałowo (Rzeczpospolita Polska)
podpisane w dniu ………………. roku w Wołkowysku
 
Strony niniejszego Porozumienia,
dążąc do rozwoju form, zakresu i intensyfikacji współdziałania społeczności, władz publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji pogranicza;
świadome wagi, jaką dla rozwoju dobrobytu i stosunków międzysąsiedzkich pogranicza mają działania z zakresu rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury publicznej, poprawy dostępności usług dla ludności oraz aktywizacji społeczności lokalnych;
mając na uwadze znaczenie, jakie ma w tym zakresie wymiana informacji o potrzebach i zamierzeniach partnerów pogranicza oraz wiedza i umiejętności wykorzystania dostępnych źródeł dofinansowania projektów współpracy transgranicznej;
postanowiły co następuje:
 
Artykuł 1
Strony podejmują się zbadania możliwości i wspierania działań na rzecz współpracy transgranicznej na właściwym każdej ze Stron poziomie terytorialnym i kompetencyjnym.
 
Artykuł 2
Strony na zasadzie dobrowolności będą przekazywały sobie informacje o swoich zamierzeniach oraz przygotowywanych koncepcjach projektów współpracy transgranicznej oraz poszukiwanych partnerach.
Artykuł 3
Strony przystępują do opracowania listy wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, które staną się przedmiotem wspólnego ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich.
 
Artykuł 4
Strony zapewnią odpowiednie zasoby kadrowe i administracyjne dla przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych.
 
Artykuł 5
Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziane przez każdego z Sygnatariuszy ze stron w formie pisemnej przedłożonej drugiej Stronie.
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06