Uchwała Rady Nr XXVII/244/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/244/09
w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
 
UCHWAŁA NR XXVII/244/09
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 26 marca 2009 r.
wsprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
 
Na podstawie art. 18ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r., Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 30 ust 1i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360; z 2008r. Nr 171, poz. 1056 w związku z art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego Dz.U. z 2004r. Nr 25 poz. 219; z 2007 r. Nr 112, poz. 766) na wniosek Burmistrza, Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Obwód głosowania Nr 11 w gminie Michałowo z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  w Michałowie
                                                                                  Mikołaj Worona
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06