Uchwała Rady Nr XXVII/242/09 z dnia 2009-03-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

Data wydania 2009-03-26
Numer XXVII/242/09
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
Uchwala Nr XXVII/242/09
Rady Miejskiej w michałowie
z dnia 26 marca 2009r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art.14 ust.1,2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717 zm. Dz.U.z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087 z 2006r Nr 45, poz 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:
§ 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo uchwalonego uchwałą nr XXXIX/201/02 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 października 2002r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 70 poz. 1409 z dnia 23 listopada 2002r, zgodnie z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo, uchwalonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 listopada 2000r. Zmiana obejmować będzie tereny położone w obrębie wsi Topolany, Hieronimowo i Nowa Wola, a polegać będzie na:
1) zmianie przeznaczenia działki, numer geodezyjny 805 obręb wsi Topolany, położonej na terenie oznaczonym symbolem 39 NU, z przeznaczeniem na wyrobisko poeksploatacyjne do rekultywacji ( załącznik nr 1)
2) zmianie przeznaczenia działki, numer geodezyjny 209/1 obręb wsi Hieronimowo, położonej na terenie oznaczonym symbolem NO, z przeznaczeniem na tereny ważniejszych urządzeń obsługi rolnictwa (załącznik nr 2)
3) zmianie przeznaczenia działki, numer geodezyjny 326 obręb wsi Nowa Wola, położonej na terenie oznaczonym symbolem 39 NO, z przeznaczeniem na tereny rolne (załacznik nr 3).
§ 2. Zakres opracowania, sporządzono na mapach w skali 1:2000.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-06