Uchwała Rady Nr XXXVI/330/10 z dnia 2010-03-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty

Data wydania 2010-03-22
Numer XXXVI/330/10
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty
Uchwała Nr XXXVI/330/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z roku 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 220, poz. 1600, Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, z 2010r. Nr 206, poz. 1590) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje
§ 1Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
1)lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 35,45 m2 w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem 409/10000 w prawie własności działki nr 25/13 i 26/12 o łącznej powierzchni 0,1182ha oraz udziałem 1/20 części działki zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem geodezyjnym 27/13 o pow. 0,1159ha
§ 2Upoważnia się Burmistrza Michałowa do udzielenia bonifikaty od ceny lokalu wraz z udziałem w nieruchomośći wspolnej opisanej w § 1 w wysokości 60% wartości rynkowej nieruchomości
§ 3Bonifikata udzielona w § 2 obejmuje cenę lokalu i udział w prawie własności gruntu
§ 4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa

§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-01