Uchwała Rady Nr XXXVI/329/10 z dnia 2010-03-22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Data wydania 2010-03-22
Numer XXXVI/329/10
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała Nr XXXVI/329/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z roku 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281 i Nr 206, poz. 1590 ) i art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przksztalceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.Nr 175, poz. 1459, z 2007r. Nr 191, poz. 1371, z 2009r. Nr 206, poz. 1590) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie udziału prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych w prawo własności nieruchomości, położonych w obrębie 29 Michałowo, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
1. ul. Fabryczna 6, dz. 214/1 o pow. 0,0863ha, KW BI1B/00063331/6, następujacym współużytkownikom wieczystym:
a)Zdzisław Dubowski udz. 5013/100881;
b)Wioletta Gryko udz. 9074/100881;
c)Anna i Jan małż.Ambrożej udz. 8826/100881;
d)Anna Wyszyńska udz. 8947/201762;
e)Teodora Borowska-Bućko udz. 8947/201762.
2. ul. Fabryczna 8, dz. 271/1 o pow. 0,1585ha, KW BI1B/00156187/0, następujacym współużytkownikom wieczystym:
a)Irena Szapiel udz. 4102/1715563;
b)Bronisława Teresa Piszczatowska udz. 3312/171563.
3. ul. Sienkiewicza 1, dz. 271/11 o pow. 0,1779ha, KW BI1B/00157502/2, następujacym współużytkownikm wieczystym:
a)Anna Funkowska udz. 5825/168195;
b)Czesława Zdzisława i Konstanty małż.Czarnomys udz. 4550/168195;
c)Lidia i Piotr małż.Pańko udz. 153120/168195.
4. ul. Sienkiewicza 3, dz. 271/13 i 271/15 o łącz. pow. 0,1578ha, KW BI1B/00163592/4, następujacym współużytkownikom wieczystym:
a)Nina Kowalewska udz. 7462/152571;
b)Jolanta i Władysław małż.Wasilewscy udz. 7643/152571;
c)Nina i Zdzisław małż. Zuwalscy udz. 6267/152571.
§ 2Bonifikatę, o ktorej mowa w § 1 ustala się w wysokości 95% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiacej róznicę między wartością nieruchomości gruntowej a wartością prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomośći określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§ 3Nieruchomości wymienione w § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 zabudowane są wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.
§ 4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
  

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-01