Uchwała Rady Nr XXXVI/328/10 z dnia 2010-03-22 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary i udzielenia bonifikaty

Data wydania 2010-03-22
Numer XXXVI/328/10
w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary i udzielenia bonifikaty
Uchwała Nr XXXVI/328/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary i udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z roku 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 i art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281 i Nr 206, poz. 1590) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:
§ 1Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego, nieruchomości zabudowanej budynkiem sanitarno - gospodarczym położonej:
1)w obrębie wsi Rudnia, oznaczonej numerem geodezyjnym 84/9 o powierzchni 0,0844 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o numerze KW 54.372 ,
2)w obrębie wsi Garbary, oznaczonej numerem geodezyjnym 13/7 o powierzchni 0,0214 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą o numerze KW 62.029.
§ 2Nieruchomości opisane w § 1 winne być wykorzystane na realizację celów publicznych w zakresie realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, jako siedziby służb eksploatacyjnych zbiornika wodnego Siemianówka.
§ 3Upoważnia się Burmistrza Michałowa do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości 95 % wartości nieruchomości.
§ 4Traci moc uchwała Nr XIX/193/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego.
§ 5Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona
  

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-01