Uchwała Rady Nr XXXVI/326/10 z dnia 2010-03-22 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Data wydania 2010-03-22
Numer XXXVI/326/10
w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Uchwała nr XXXVI/326/10
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2010 r.
                                                                                                                         w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochdów i wydatków budżetowych o kwotę 101 388 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 293 233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 252 321 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5. Tabela Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 7. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem 23 459 175 zł,
-        Plan wydatków ogółem 33 321 359 zł.
Deficyt w w kwocie  9 862 184 zł  zostanie pokryty przychodami z: nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w kwocie 3 561 854 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 300 330 zł.
§ 9. Stwierdza się nieważność Tabeli Nr 6 Stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXXIV/303/09 z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2010 rok rok
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-01