Uchwała Rady Nr XXXV/324/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/324/10
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXV/324/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z roku 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459; z 2007r. Nr 191, poz. 1371; z 2009r. Nr 206, poz. 1590) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Michałowie, bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych w prawo włosności nieruchomości oznaczonych nr geod.:

1) 278/7 o pow. 0,0557 ha i 280/1 o pow. 0,0745 ha, KW BI1B/00157809/4;

2) 214/1 o pow. 0,0863 ha (udz.69021/100881), KW BI1B/00063331/6;

3) 271/13 o pow. 0,1169 ha i 271/15 o pow. 0,0409 ha (udz. 131199/152571), KW BI1B/00163592/4;

4) 271/11 o pow. 0,1779 ha (udz. 153120/168195), KW BI1B/00157502/2;

5) 271/1 o pow. 0,1585 ha (udz. 164149/171563), KW BI1B/00156187/0.

§ 2.

Bonifikatę, o której mowa w § 1 ustala się w wysokości 95 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości gruntowej a wartością prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

§ 3.

Nieruchomości wymienione w § 1 pkt. 1,2,3,4 i 5 położone są w Michałowie i zabudowane są wielorodzinnymi budynkami miszkalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21