Uchwała Rady Nr XXXV/323/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/323/10
w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

 

z dnia 11 lutego 2010 r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6.1 ust 3 Uchwały Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 192 poz.2056 z 28.09.2009 roku). Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

Powołuje się doraźną Komisję ds. zaopiniowania zasadności umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Ustala się następujący skład Komisji:

1) Bogusław Ostaszewski– przedstawiciel Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej ,

2) Eugeniusz Załęski - zastępca kierownika ZGKiM,

3) Alina Kalinowska– pracownik MGOPS,

 

§ 3.

Do zadań Komisji należy wydanie opinii w przedmiocie zasadności umorzenia wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z tytułu należności pieniężnych zgodnie z zasadami przyjętymi w Uchwale Nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 3 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Michałowo oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spł acie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 192 poz.2056 z 28.09.2009 roku)

§ 4.

 Opinię w zakresie opisanym w § 3. Komisja zobowiązana jest przedstawić Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia jej powołania.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

§ 2.

§ 1.

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

UCHWAŁA NR XXXV/323/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21