Uchwała Rady Nr XXXV/321/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/321/10
w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

UCHWAŁA NR XXXV/321/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.13, ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006r., Nr 227, poz. 1658, z 2009r., Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXV/247/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 08 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie oraz uchwała Nr V/45/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 9 marca 2007r. z sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/247/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 08 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21