Uchwała Rady Nr XXXV/320/10 z dnia 2010-02-11 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo

Data wydania 2010-02-11
Numer XXXV/320/10
w sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo

UCHWAŁA NR XXXV/320/10

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się i zatwierdza Plan Odnowy Miejscowości Michałowo, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-21